श्री कृष्णा शरणम मम् l

Don't Give Up Don't Lose Hope Don't Sell Out Guide Towards The Future 100% Satisfaction Gurrented Result

ઠાકોરજીની કૃપાથી દરેક કાર્યો શુદ્ધ વિધીથી ફોટો - જન્માક્ષર દ્વારા લગ્નમાં રૂકાવટ, લગ્ન કેમ થતા નથી ? કારણ શું ? ક્યારે થશે ? ધંધો, ફેક્ટરી, દુકાનમાં નુકશાન કેમ ? સફળતા ક્યારે મળશે ? નાસી ગયેલાને પાછા બોલાવવા, પતિ સાસરીયામાં દુઃખ, સંતાન કેમ થતા નથી ? કારણ શું? ઘરમાં કંકાશ કેમ ? તમારા બાબા-બેબીને કોઇ હેરાન કરે છે ? મકાન જમીન વેચાતા નથી ? ક્યારે વેચાશે ? દુકાન ફેક્ટરીમાં નોકર સ્ટાફ ટકતા નથી ? ભાગીદારથી પરેશાની, સગા સંબંધી બહુહેરાન કરે છે ? કોઇ મુઠ મોકલ્યુ હોય તો પાછી વાળી, શરીર સુકાતુ કેમ જાય છે ? દવા લેવા છતાં અસર કરતી નથી ? કારણ શું ? લવપ્રોબ્લેમ, કોઇએ ખવડાવેલું પીવડાવેલું, જુનું મેલુ કરેલું, ઘરેબેઠા કાયમી સમાધાન. જયશ્રી કૃષ્ણ.

About Us

By the grace of God, all the works are pure worship - by text, photo, by birth-mark, interruption in marriage, why is the marriage not happening, when will the marriage? Why loss in business, factory? When will you get success? Recalling lost person, sorrow, husband and in-laws are suffering, why are not children, what is the reason? Family turmoil, is there any problem for your children? Trouble with neighbors, tired, people who ask for money, they get rid of debt, house, land is not sold, when will it be sold?, Shop, factory, the servants do not stand, trouble in participation, they are very worried, someone has sent a magic hand, then to withdraw, why the body is weak, lean, despite taking medicine, no matter what the reasons are The Vastu Dosha, Love Problem, Divorce, Mental Peace in the house, if someone has fed or fed, or has done the old witch craft forever. Jay Shree Krishna.

Marriage Problem

We truly believe that each marriage has different problems and therefore the solutions for them also are different. We request to everyone don’t use other solutions suggested by your near ones or closed ones to unravel your marriage problem; to urge the particular solution you would like to consult the wedding problem specialist astrologer. We Om Shiv Darshan are prominent and renowned marriage problem astrologers who first understand the matter of the couple then react as per things and advice them actual remedies through astrology. we’ve solutions for love marriage, arranged marriage, and after marriage problems. generally terms, the matter occurs when a few have lost trust in one another and misunderstood one another points. This thing can resolve after analyzing the horoscope of both individuals.

Love Problem

How am I able to solve my love problem? love problem solution online Astrologer is most asked the question on the web by those people that are affected by a broken heart. Love is a beautiful feeling in this world. We cannot define love in our words. Love is that the precious gift of God. once we fall in love with someone then the entire world seems to be just like the haven.
Genuine romance and relationship resemble a special universe where you’ll be content together with your adoration and need the god to prevent the perfect opportunity for a quick period. Love during a relationship implies trust, penance, feeling, and substantially more. But sometimes in our life, we’ve to face separation and hack in our love life

Family Shanti

It is always hard to handle unnecessary family issues, but with the use of astrology, it is always easy to handle things and make your family and ideal forever. We all have family and have seen many cases all around where family people became the enemy of each other due to the reason of property, money, etc. To deal with these issues there are some people who look for the family problem solution and resolve all the misunderstandings between them.

Financial Problem

A Major part of our life is spent in earning money and in fulfilling the demand of Our near and dear ones. the whole world revolves around money and works day and night to earn the cash they will. There also are times once we experience various losses and financial problems in our life. Still, there are people that wish to face financial difficulties in life rather than believing in astrology. it’s essential to trust in soothsaying to eliminate financial problems issues and obtain a correct account of your issues. One progressively important factor is to urge your horoscope examined by a specialist Astrologer and believe your forthcoming monetary issues.

Hand Reading

Palm reading is wonderful study of hand, through lines, mounts, features, etc of hand. Palmistry is a branch of Samudrik Shastra Where face reading and forehead reading is also included. Palmistry is a Fascinating science that tells a person about his life path. It also tells one about carrier, profession, wealth, health, riches, marriage, etc.

Numerology

Palm reading is wonderful study of hand, through lines, mounts, features, etc of hand. Palmistry is a branch of Samudrik Shastra Where face reading and forehead reading is also included. Palmistry is a Fascinating science that tells a person about his life path. It also tells one about carrier, profession, wealth, health, riches, marriage, etc.

Why Choose Vyas Ji Maharaj

Happy Customer

5000+

Years Of Experience

40+

Astrology Consultant

900+

solution given

8000+

700+

Love Problem Solved

600+

Marriage Problem Solved

500+

Education and Carrer Problem solved

1020+

Horoscope Matching

300+

Graha Shanti Puja

500+

Health Problem Solved

Most Popular Categories

Janam Kundali

In simple words, Kundli or horoscope is an astrological chart used by astrology practitioners to gain insight into the personality and life of an individual. Kundli of a person shows the exact position of various planetary bodies at the time of his/her birth. Astrologers consider Janam kundali is a very important document which helps them understand and explain the various events encountered by an individual during his lifetime.

Vastu Shastra

Vastu shastra (vāstu śāstra – literally “science of architecture”) are texts on the traditional Indian system of architecture. These texts describe principles of design, layout, measurements, ground preparation, space arrangement, and spatial geometry. Everybody is welcomed today to Vastu services. The vastu deals with the various aspects of one life.Vastu is today very famous today among the general masses. 

Horoscope Matching

In this busy schedule lifestyle people want an easy and quick way to find the best match for their marriage. And for these people online horoscope matching service is the best way by which they can get their best match. In different cities, the success ratio of vyas ji for horoscope matching service for best match is given below. Give the birth details of both bride and groom after clicking below. Horoscope matching will be done online and Marriage compatibility will be displayed as the result.

Dosh Problem Solution

Doshas’ are determined by the positioning and effects of planets in one’s horoscope. Through the detailed study of it, you can know about all the up and down moments of your life and get prepared for it. And if the planets are ill-placed at your houses of horoscope chart then you may suffer from various kundali doshas. If the ‘Dosha’ in one’s horoscope are left unattended and remedies for it are not done the effects may prevail in one’s life for a long time.With the help of the best astrologer specialist, our site provides you the full details of various kundli doshas and appropriate remedies for it.

 

Education and Career

In Astrological Career Guidance- We counsel associated with Career prospects, job prospects, basic graduation post-graduation & specialization courses. Problems in education, concentration efforts & related approaches. Job or business? Job: when, where, how? Govt. services administrative services banking services etc. Abroad education, career. Business prospects. Career stability. Problems & hurdles in career. which career stream is nice for you for that what you have to try and do.

Business Problem Solution

Business is the most interesting profession in this world. At the same time it needs patience, effective business strategies, lot of research, innovative ideas, group efforts and many more. Which makes it a very restless job in which not every person can get success very easily. And sometime people give their countless efforts to get success but don’t get it. They do all major activities to grow their business but neglect some astrological aspects which plays a key role behind their success. And to make your efforts successful Vyas ji provide you free business astrology prediction, business name astrology.

Mental Distubance Problem

Do you know that planets, their nature and their positions play a vital role in keeping our mind and body healthy and fit? When these planets feel distressed, it has an equally intense impact on our mental and physical health. While physical abnormalities can be seen to be appropriately treated, mental illnesses are kept under wraps, mostly due to the social stigma attached it. This makes diagnosing and treating such illnesses more complex and critical. 

Black Magic Solutions

The Black Magic Specialist believes in offering the best of the quality in the consultation. Whenever a person falls victim to the Black magic practices, one must look for the symptoms of the Black magic which could be performed by a person very near to him. When you observe a person find that there is a sudden change in appearance, loss of weight, change in the voice, when he behaves very awkwardly and not recovering from bad health then the person is certainly victim to Black magic. Such matter must be immediately reported to the Black Magic Specialist who will take the necessary action to cure the person of a Black magic effect.

Ghost And Evil Effects Solutions

Are you feeling something abnormal in your home like someone is passing through you, a sound of laughter, shadows of something? Then don’t delay consult to a good astrologer and immediately take action towards it because maybe this all is a happing cause of evil ghost, mean that your home is Possessed by ghosts. Take Protect Your Houses from Evil Ghost otherwise, it can spoil your whole family. 

What My Client Say

"

Services

Love Problem Expert

Marriage Problem Exoert

Education and Career Problem Expert

CONTACT US TO SOLVE YOUR PROBLEMS

G-3 sunrise flat andhalo khuno,
Ghadiyali pole, sultanpura,
Neaya Mandir,
Vadodara, Gujarat 390001
 +91 81282 02992

Translate »